කර්මාන්ත පුවත්

කර්මාන්ත පුවත්

  • පුවත්- නිෂ්පාදන විශේෂාංග

    පුවත්- නිෂ්පාදන විශේෂාංග

    සෑම ලී එල්ලීමකටම සමාන නොවේ.අපි ගුණාත්මකභාවය, කල්පැවැත්ම සහ පෙනුමෙන් තරඟකාරීත්වය අභිබවා යන විශේෂ ආකාරයේ එල්ලීමක් නිර්මාණය කර ඇත්තෙමු.මෙම එල්ලුම් යන්ත්‍ර චීනයේ නෙළුම් ගසෙන් ලබාගත් ලී වලින් සාදා ඇත.ඔරොත්තු දෙන නෙළුම් ගස විශාල දැව නිෂ්පාදනය කරයි.
    වැඩිදුර කියවන්න